fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu je Jan Vrána, se sídlem Anglická 1461, 539 01 Hlinsko, IČ:05856523, DIČ: CZ9810263375, zaps. v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Hlinsko.

 

1.     Všeobecná ustanovení 

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě Prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.DONGMA.cz (dále jen „Internetový obchod“) a byly zpracovány dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.2.  Kupujícím je osoba, která v Internetovém obchodě směřuje jednáním k uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím nebo s ním kupní smlouvu již uzavřela (dále jen „Kupující“). Kupující může být spotřebitel nebo osoba odlišná od spotřebitele.

1.3.  Kupujícím spotřebitelem je Kupující, pokud je fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující – spotřebitel“). 

1.4.  Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.5.  Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.6.  Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7.  Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.8.  V Internetovém obchodě je možné uzavřít kupní smlouvu pouze v českém jazyce.2.     Registrace

2.1.  Pro uskutečnění nákupu není nutné, aby se Kupující zaregistroval.

2.2.  Pro řádnou registraci je nejprve nutné vyplnit e-mail a heslo do formuláře Registrace nového uživatele, který Kupující nalezne v košíku před dokončením objednávky.

2.3.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.4.  Po provedení první registrace může Kupující do svého vytvořeného profilu vstupovat již pouze pomocí zadání jména a hesla.

2.5.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Po vybrání všech požadovaných položek Kupující zkontroluje položky vložené do „Košíku“ a dále přejde na „Pokladnu“. Obsah „Košíku“ představuje položky, které byly vybrány. Dále jsou uvedeny informace o plátci (Kupujícím), které byly případně zadány při registraci. Tyto údaje je možné měnit, popřípadě upravit kliknutím na příslušný odkaz. Pod údaji o plátci je formulář pro zadání adresy příjemce. Adresa příjemce může být odlišná od adresy plátce (možnost zaslání zboží na jinou než fakturační adresu). Poté si Kupující vybere způsob platby a dopravy.

3.2.  Pokud jsou všechny požadované údaje vyplněny, může Kupující objednávku odeslat. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil. Kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku je objednávka závazně odeslána. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.

3.3.  Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.4.     Cena zboží a platební podmínky

4.1.  Kupující může zvolit jeden z následujících způsobů úhrady zboží:

4.2.  Dobírkou – platba při převzetí zboží od přepravní společnosti. Nelze použít u koupě zboží o hmotnosti nad 100 kg.

4.3.  Převodem – při zvolení tohoto způsobu budou Kupujícímu na e-mail zaslány platební údaje. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol. Zboží bude odesláno po připsání částky na účet Prodávajícího uvedeném taktéž v e-mailu.

4.4.  Hotově – tuto možnost je možné vybrat pouze v případě výběru způsobu dopravy – „Osobní odběr“. Kupující uhradí zboží při jeho odběru přímo v Obchodě.

4.5.  Při objednání zboží v ceně nad 30 000 Kč s DPH může prodávající požadovat uhrazení zálohy. 

4.6.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odebráním zboží.

5.     Způsob dopravy, dodací podmínky

5.1.  Kupující může zvolit jeden z následujících způsobů dopravy zboží:

5.2.  Přepravní služba DONGMA Delivery, Geis a další dle uvážení prodávajícího.

5.3.  Osobní odběr – na adrese Anglická 1461, 539 01 Hlinsko. Zboží je na této prodejně možno zaplatit pouze hotově.

5.4.  Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.5.  Zboží, které je skladem, je standardně odesíláno do 3-5 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že zboží není na skladě, bude Kupující kontaktován s uvedením dodací lhůty objednaného zboží, případně s náhradním řešením.

5.6.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.


6.     Právo na odstoupení od smlouvy

6.1.  Kupující – spotřebitel má právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.2.  Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat na adresu obchodu, kde bylo zboží zakoupeno či na emailovou adresu: info@dongma.cz.

6.3.  V případě, že Kupující – spotřebitel dle odst. 8.1 VOP odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude vráceno zboží vráceno.

6.4.  Kupující – spotřebitel může vrátit zboží osobně, popřípadě ho zaslat Prodávajícímu na adresu Obchodu. V případě zaslání zboží zpět Prodávajícímu nese Kupující – spotřebitel náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5.  Zboží by měl Kupující – spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6.6.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


7.     Odpovědnost za vady

7.1.  Kupující je povinen při a po převzetí zboží od společnosti zajištující přepravu zkontrolovat, zda zásilka a zboží uvnitř nejsou poškozeny. V případě poškození zásilky (přepravního obalu) je nutné následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky nebylo dopravou poškozeno. V případě poškození obsahu zásilky je nutné na místě sepsat protokol a pokud je to možné provést fotodokumentaci o poškození zásilky se zástupcem přepravní firmy a o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího. V případě, že přepravní obal zásilky je nepoškozený a Kupující po převzetí od společnosti zajišťující přepravu zjistí, že zboží uvnitř zásilky je poškozené je Kupující povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Prodávajícího.

7.2.  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že v době, kdy Kupující – spotřebitel věc převzal:

7.2.1.           má sjednané nebo Kupujícím očekávané vlastnosti

7.2.2.           se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo se obvykle používá

7.2.3.           odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze

7.2.4.           je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5.           věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.6.           Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se v případě Kupujícího – spotřebitele za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.3.  Na dodané zboží poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost určenou v záručním listu, faktuře, ev. jiné dokumentaci výrobce, ode dne jeho převzetí Kupujícím. Nebude-li v záručním listu, faktuře, ev. jiné dokumentaci, stanoveno jinak, poskytuje Prodávající na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Pokud se jedná o použité zboží, poskytuje Prodávající záruku v délce 12 měsíců. Je-li kupujícím podnikatel (IČ) je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění (záruční doba) v délce 12 měsíců.

7.4.  Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na:

7.4.1.           opotřebení způsobené obvyklým užíváním

7.4.2.           u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

7.4.3.           u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení

7.4.4.           na vadu, kterou Kupující sám způsobil (např. neodborná instalace, použití v rozporu s návodem, neodborné úpravy a opravy)

7.4.5.           pokud bylo zboží poškozeno živlem.

7.5.  Požádá-li o to Kupující – spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

7.6.  Nemá-li věc vlastnosti podle § 2161 NOZ, může Kupující – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti věci; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na odstranění vady.

7.7.  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, má Kupující – spotřebitel v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má právo odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy způsobilo značné obtíže. Jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující – spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.8.  V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

7.9.  Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.8.     Reklamační řád

8.1.  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v případě reklamace zboží na adrese obchodu: Anglická 1461, 539 01 Hlinsko.

8.2.  V případě reklamace Kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení zboží prokazující nákup reklamovaného zboží. O uplatnění reklamace bude učiněn záznam do protokolu.

8.3.  Prodávající je povinen Kupujícímu – Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován.

8.4.  Reklamace včetně odstranění vady pak musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s § 605 občanského zákoníku.

8.5.  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8.6.  Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace součinnost, zejména umožnit prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu, případně připravit zboží k převozu nebo jej po opravě převzít.

9.     Osobní údaje

9.1.  Prodávající provádí zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, (dále jen „GDPR“).

9.2.  Prodávající jako správce zpracovává osobní údaje Kupujícího jako subjektu údajů především za účelem plnění smlouvy uzavřené s Kupujícím (právním titulem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a za účelem svých oprávněných zájmů (právním titulem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

9.3.  Kupující bere na vědomí, že poskytnutí jeho osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a Prodávající má oprávněný zájem k využití kontaktních osobních údajů Kupujícího k přímému marketingu dle podmínek zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Kupující může tento postup předem odmítnout, pak Prodávající tento postup nezahájí. Kupující může případně kdykoli následně vznést proti tomuto využití svých osobních údajů námitku a v tomto případě Prodávající toto zpracování osobních údajů ihned ukončí.

9.4.  Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo

9.4.1.           požadovat přístup k jeho osobním údajům;

9.4.2.           požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

9.4.3.           požadovat omezení zpracování osobních údajů;

9.4.4.           požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

9.4.5.           vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

9.4.6.           využít práva na přenositelnost osobních údajů;

9.4.7.           využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;

9.4.8.           využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

9.5.  Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně kontaktních údajů správce a podrobnostech o právech Kupujícího, obsahuje dokument Zásady ochrany osobních údajů, umístěný na webových stránkách Prodávajícího.Zásady ochrany osobních údajů

Zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr elektroodpadu

–       Při nákupu elektrozařízení určených k použití v domácnostech Prodávající umožňuje Kupujícímu bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v Obchodě, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a užití.

–       Kupující má rovněž možnost vrátit elektrozařízení na jiných místech k tomu určených v příslušné obci nebo u jiných osob s povolením pro zpětný odběr elektrozařízení. Elektrozařízení nesmí být odstraňováno spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládáno na místech k tomu určených. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020 a jsou taktéž k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. 

Zákon č. 223/2015 Sb. o odpadech

zákonem č. 223/2015 Sb. byl změněn zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a s účinností od 1.10.2015 doplněn o nový § 38a, odst. 5, ve kterém je stanoveno:

„Povinná osoba a distributor, včetně posledního prodejce, jsou povinni při prodeji pneumatik uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik odděleně. Tím nejsou dotčeny povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů.“

Tato povinnost se dle MŽP vztahuje také na vozidla

Oznámení

Náklady dle zákona č.223/2015 Sb., § 38a, odst. 5 činí 1 až 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny

Uživatelská příručka

Uživatelskou příručku si můžete přečíst zde.

Souhlasem s obchodními podmínkami souhlasíte zároveň i s podmínkami GDPR a také s tím, že jste si přečetli uživatelskou příručku a berete ji na vědomí.

Language